[1]
Welti, G. 2022. Ebner von Eschenbach, M. & Schäffter, O. (2021) (Hrsg.). Denken in wechselseitiger Beziehung: Das Spectaculum relationaler Ansätze in der Erziehungswissenschaft. Velbrück. 357 S. Swiss Journal of Educational Research. 44, 2 (Sep. 2022), 294–295. DOI:https://doi.org/10.24452/sjer.44.2.12.